HDNT tỉnh Hòa Bình Chủ tịch Nguyễn Bảo Cường tái cử BCH

HDNT tỉnh Hòa Bình Chủ tịch Nguyễn Bảo Cường tái cử BCH

Kỳ đại hội vừa diễn ra vào ngày 28-29/05/2023 Ông Nguyễn Bảo Cường - HDNT tỉnh Hòa Bình Chủ tịch...