Lãnh đạo công ty họp đầu năm Hội doanh nghiệp trẻ Hòa Bình

Lãnh đạo công ty họp đầu năm Hội doanh nghiệp trẻ Hòa Bình

Hội doanh nghiệp trẻ Hòa Bình Ngày 09/12/2023 Lãnh đạo công ty tham dự cuộc họp đầu năm báo cáo...
Lãnh đạo họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 HDNTTHB

Lãnh đạo họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 HDNTTHB

Lãnh đạo họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hòa Bình Chiều ngày 12/08/2022...