Kỳ 2: Cố Võ sư Nguyễn Hồng Quân

Kỳ 2: Cố Võ sư Nguyễn Hồng Quân

Kỳ 2: Cố Võ sư Nguyễn Hồng Quân/ Cố Trưởng môn Võ Thiếu Lâm Tự Hà Nội ( 1965_2020 ). Cố Võ sư...