Đầu tư bất động sản nên góp 200 triệu đồng  với bạn thân?

Đầu tư bất động sản nên góp 200 triệu đồng với bạn thân?

Đầu tư bất động sản chung Hai người bạn rủ tôi góp tiền đầu tư bất động sản, lợi nhuận...